سیم و فکش محمد

صبح وزوان

سیم و فکش محمد

هرچه هِلی بِهل مَهل پرده به روی چون قمر

هرچه دَری بِدر مَدر پرده‌ی اعتبار من

 

هرچه کِشی بِکش مَکش باده به بزم مدعی

هرچه خوری بخور مخور خون من ای نگار من

 

هرچه دَهی بِده مَده زلف به باد ‌ای صنم

هرچه نَهی بِنه مَنه پای به رهگذار من

 

هرچه کُشی بُکش مَکُش صید حرم که نیست خوش

هرچه شَوی بِشو مَشو تشنه بخون زار من

 

هر چه بُری بِبر مَبُر رشته‌ی الفت مرا

هرچه کَنی بِکن مَکن خانه‌ی اختیار من

 

هرچه رَوی بُرو مَرو راه خلاف دوستی

هرچه زَنی بِزَن مَزَن طعنه به روزگار من

https://sobhevazvan.persianblog.ir/?page=24

سیم و فکش ، سیم و فکش(شعار دهنده)

سیم و فکش، سیم و فکش(جمعیت همراه)

سیم و فکش ،شعار نیه(شعار دهنده)

سیم و فکش ،شعار نیه(جمعیت همراه)

سیم و فکش  شعار نیه، سیم بلندگو قطع بیه(شعار دهنده)

سیم و فکش  شعار نیه، سیم بلندگو قطع بیه(جمعیت همراه)

۰ لایک کنید!

بازدید: ۲۴

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.