دسته: پست داود دقیانوس

داود دقیانوس:تولید پایدار خودرو سازان داخلی با کمک بازار انحصاری

هدف از این مطالعه ، بررسی نقش و جایگاه و همچنین عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی در صنعت خودرو است .هر کشوری برای رسیدن...