دسته: ضرب المثلها به گویش وزوانی

ضرب المثلها به گویش وزوانی(اینبار ج )

ضرب المثلها به گویش وزوانی(اینبار ج )

ضرب المثل هایی که با (ج) شروع می شوند «جا تره و بچه نیست.»یا قا وَچَ تَرَه وُ وَچَ نَهَ.ua ghah tarah vo vachah nahah...

ضرب المثل درمورد آتش برگردان به گویش وزوانی

ضرب المثل درمورد آتش برگردان به گویش وزوانی

۱-مثل اسپند روی آتش . صَندَل بُوروآتِش. sandal bo roo atesh ۲-آتش نشاندن واخگر گذاشتن کار خردمندان نیست. آتِش دَر گیزنی وُهِزَمه دیمِش نی کار...

ترجمه ضرب المثل های آب به زبان وزوانی

ترجمه ضرب المثل های آب به زبان وزوانی

آب را نمیآورد کوزه را هم نمی شکست = اُوِش نَتا کوزَش جی نَهمَه =ovesh nata cozash ji nahma اول عمق آب را بپرس بعد...

ضرب المثلهایی در مورد آب

ضرب المثلهایی در مورد آب با لهجه وزوانی ،فارسی اصیل و  زبان انگلیسی اُو، دستش دِ نَچِ کِ              =آب...