ضرب المثلها به گویش وزوانی(اینبار ج )

ضرب المثل هایی که با (ج) شروع می شوند «جا تره و بچه نیست.»یا قا وَچَ تَرَه وُ وَچَ نَهَ.ua ghah tarah vo vachah nahah...